Metody projektového inženýrství

Mají za sebou dlouhodobý historický vývoj od nástupu sériové výroby až dosud v podobě jakékoliv činnosti mající charakter produkce výrobku a služby se spojitým charakterem a čítají řadu metod, z nichž řada v průběhu vývoje ztratila svůj praktický smysl a byla, s odkazem na aktuální požadavky, modifikována do podoby jiné a u mnohých lze jen obtížně rozpoznat, zda se jedná o metodu řešení či jen formu jejího uplatnění. Neznáme všechny, když žádná z nich není natolik všeobjímající, aby měla univerzální charakter pro úspěch. Podstata naší činnosti spočívá v pečlivém přiřazení metody řešení či spíše jejich kombinací a správnému řazení v čase k podstatě potenciálu změny.

Ze základních pro řešení jednoduchých optimalizačních změn s oblibou používáme:

Standardizace Elementární, rychlá, jednoduchá, základní a nutná metoda s rychlou odezvou v podobě přínosů.
   
Projektové řízení Metoda i forma optimalizačních řešení prostřednictvím mechanismů – projektů v řízeném režimu.
   
Vizualizace Jednoduchá, názorná, nepřímá forma - co je vidět, to běží a asi funguje. A oko si pamatuje.
   
Průmyslová moderace Workshop Účinná a jednoduchá forma, jak strukturovaným vedením rozpravy sdělit nové v rámci řešení a získat pro jeho úspěch řešitelský tým. Průmyslový moderátor má klíčový význam zejména v počátku procesu změny a také na něm záleží, zda management a řešitelský tým vezme podstatu změny za svou. Formy – workshopy, účelová školení, porady.
   
Týmová práce Základní „povinná“ forma řešení strukturované skupiny pracovníků a řešící kvalifikaci, komunikaci, profesní kombinaci, solidaritu, motivaci, kontinuální zlepšování, dynamiku řešení, atd. v rámci účelově sestavené skupiny.
   
5S Jednoduchá metodika k vytvoření pořádku v širším smyslu (pořádek, čistota, uspořádanost a systém udržování) s účinným výsledkem, protože nepořádek či chaos je předzvěstí neefektivity a plýtvání. Její uplatnění je nutností vždy.
   
Benchmarking Metodika zjišťování potenciálů změn porovnáním s nejlepšími známými parametry v daném oboru produkce výrobků či služeb.
   
Lean Layout Základní metodika s podstatou optimalizace topologie pracovišť jako buňky v souvisejících parametrech (toky materiálu, pohyb osob, atd.). Její uplatnění je nutností vždy.
   

Z dalších metod, majících charakter komplexní či jsou předpokladem pro naše komplexní použití:

Just in Time Spíše logistická filosofie s cílem minimalizace zásob postupně přerostla i v princip řízení produkce na základě aktuální potřeby s maximální jakostí - … právě včas. Tedy vyrábět jen to, co je potřebné s nejvyšší možnou efektivitou. Vede ke štíhlému charakteru produkce v typických aplikacích. Nemá univerzální charakter.
   
Systém tahu (Pull) Metoda podobná JiT a omezující nadprodukci – je základem štíhlého charakteru výroby. Dimenze produkce na pracovišti jsou určeny požadavkem pracoviště následujícího (princip tahu).
   
Štíhlý systém Komplexní filosofie pojetí produkce výrobků či služeb v metodice SixSigma s univerzálním optimalizačním řetězcem DMAIC a v kombinacích jednotlivých dílčích optimalizačních metod. Cíl efektivní, standardizovaná produkce očištěná od plýtvání. S trvale optimalizovanými výkonnostními parametry.
   
Kontinuální zlepšování Metodika kontinuálního procesu optimalizace výkonnostních parametrů, eliminace plýtvání a zvyšování podílu činností přidávajících hodnotu do produktu. Modifikace Kaizen, opakovaná DMAIC.
   

Metody, které jsou nám tak blízké, že jejich užití přerostlo až ve specializaci:

TPM - Produktivní údržba Metodika pro řízení a správu údržby v širokých souvislostech. Potenciál změn netušený, účinky změn překvapující. Nesmírně efektivní zejména v produkcích spojitého charakteru.
   

Rizikové faktory průmyslového inženýrství

  • výsledný produkt je nevhodný a dlouhodobě nekonkurenceschopný – optimalizační potenciál nebude mít účinek pro zásadní směnu
  • vybrané procesy jsou neovlivnitelné – např. vůlí vlastníků, správců, zákonem, atd.
  • není nositel změny – management nemá potřebu změn
  • změnu nemá kdo provádět – nejasné vlastnické vztahy, zájmové skupiny, výrazné osobní zájmy v protikladu s firemními, demotivace, atd.
  • není čas – kritická ekonomická situace.