TPM – totálně produktivní údržba

Výrobní zařízení jsou, až na malé výjimky, samozřejmou součástí jakékoli produkce výrobků či služeb, když jejich dlouhodobá funkčnost podléhá náhledu efektivity v rámci celého výrobního řetězce. Mají např. svoje poruchy, prostoje, neefektivní provoz i nekvalifikovanou obsluhu, atd.

Podstata metody

Spíše než metodou, je TPM filosofií, jejíž osvojení a zvládnutí je nezbytnou podmínkou pro koncepci štíhlých výrobních systémů.
TPM je souhrnem multifukčních postupů, které, mají-li být účinné, musí být součástí celofiremní kultury. Cíle efektivnosti produktivní údržby lze soustředit do tří podstatných kategorií, spočívajících v eliminaci

 • vad vlivem technického stavu výrobních prostředků,
 • neplánovaných odstávek - prostojů,
 • ztrát vlivem nedostatečné rychlosti výrobních zařízení.

Programy

Implementační skladba systému TPM je systémově rozdělena do 6 zdánlivě samostatných programů:

 • zavádění systému údržby včetně datové podpory informačního systému
 • plánování zaměřeného na nové stroje a náhradní díly
 • autonomní údržby
  je určeno pro obsluhu zařízení a jeho cílem je přenesení maxima možných kompetencí a standardizovaných činností údržby na operátory či správce výrobních zařízení za účelem uvolnění kapacit vysoce kvalifikované pracovníků pro program údržby plánované a prediktivní
 • plánované údržby (v tom i preventivní)
  je nejrozsáhlejším programem TPM zahrnujícím standardizaci postupů, tvorbu strategie – plánování i operativní řízení, systémy ekonomického vyhodnocování účinků TPM, datové podpory a zpracování dat, prediktivní údržbu, rozvoj nových technik a technologií údržby, řízení systému náhradních dílů a nástrojů trvalého zlepšování údržby.
 • kontinuálního tréninku a vzdělávání
  předmětem je návrh, implementace, užití a trvalý rozvoj systému udržování a rozšiřování dovedností, znalostí a odborných způsobilostí v oblasti TPM v celé škále zúčastněných na procesu produkce (tedy od obsluhy výrobního zařízení po TOP management).
 • zvyšování celkové efektivnosti zařízení (CEZ)
  parametr CEZ je podstatným indikátorem a klíčovou podmínkou efektu užití systému TPM a může být řízen, pokud je zjišťován a měření efektivnosti zařízení prostřednictví parametru CEZ je dáno součinem ukazatele výkonu, dostupnosti a spolehlivosti, když samotný algoritmus výpočtu CEZ vychází z předpokladu, že zařízení je k dispozici po vymezený čas, o který přicházíme v důsledku jednotlivých druhů plýtvání na daném zařízení.

Multifunkční charakter TPM

TPM se může stát i sjednocující platformou pro všechny systémy „nad výrobním zařízením“, tedy také např.

 • nadřazené interní systémy rizik (analýza rizik, správa strojních zařízení ve smyslu NV 378/2001 Sb., dokumentace o ochraně před výbuchem ve smyslu NV 406/2004 Sb., atd.)
 • nadřazené interní systémy jakosti (metrologie)
 • nadřazené interní systémy environmentální (odpady, vlivy výrobních zařízení na prostředí, atd.)
 • systém energetického managementu a facility managementu
 • systém požární ochrany
 • systém BOZP
 • atd.